Gayrimenkul Alımına İlişkin Vekaletname

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ................ NOTERİ ............................. adresindeki dairemde vazife görmekte iken istek üzerene geldiğim yukarıda yazılı adreste mukim ve gösterdiği ...........Nüfus İdaresinden............. nedeni ile, .........tarih ve ......... kayıt, ................... seri no ile verilme fotoğrafı tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına göre; .............................................cilt,.....sayfa,......sıra, numaralarında kayıtlı bulunan, .......... ile ......... oğlu ................ doğumlu .......................... olduğunu anladığım şahıs bana müracaatla düzenleme şeklinde bir vekaletnamenin düzenlenmesini istedi. Kendisini gösterdiği kimliğinden ilişik fotoğraftaki kişi olduğunu, bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu gördüm. İlgili şu suretle söze başladı : TAŞINMAZ MAL SATIN ALMAK İÇİN Şirketimiz adına hareketle: Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilindeki dilediği yer ve mevkilerden, arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti üzerinden dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda, dilediği özel ve tüzel kişilerden hisseli, hissesiz taşınmaz malların üzerinde mevcut her türlü tahdit ve takyitleri ile birlikte satın almaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini almaya, yetkili memur huzurunda kabule, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya gerektiğinde TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ yolu ile adımıza taşınmazları almaya, sözleşmelerini dilediği şekil ve koşullarda noterliklerde tanzim ve imzalamaya, ilgili tapu siciline şerh verdirmeye, gerektiğinde feshe ve tapu sicilinden terkinine, her nevi harç ve resimlerini ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, gereğinde lehimize yapılacak taşınmaz mal bağışlarını kabule, tapu defteri ve sicillerini imzalamaya, yasalardaki harç damga ve resimle ilgili her türlü muafiyetten yararlanmamız için gerekli tüm işlemleri yapmaya ve imzaya, ve ayrıca TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUDUTLARI DAHİLİNDE kurulmuş ve kurulacak bilcümle KOOPERATİFLERDEN şirketimiz adına bilcümle üyelikler devir almaya ,dilediği bedel ve şartlarda devir sözleşmelerini imzalamaya, ilgili kooperatif nezdinde şirketimizi temsile, imzalanması gereken belge ve evrakları imzalamaya, oy kullanmaya, seçmeye, seçilmeye, toplantılara katılmaya, kararları imzaya, üyeliklerimi kayıt ettirmeye, kura çekimlerinde beni temsile, velhasıl gerekli tüm işlemleri yapmaya, yürütmeye ve imzaya ve ayrıca, T.C. hudutları dahilinde şirketimizin sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınmaz mallarla ilgili olarak, KAT MÜLKİYETİ YASASI gereği liste, yönetim planı, proje, kroki, ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, iskan ve kullanma izinlerini almaya, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, ayrıca bu taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, İPOTEK ALMAK İÇİN şirketimiz adına hareketle; Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallar üzerinde şirketimizin lehine dilediği vade, bedel ve şartlarla, dilediği sıra ve derecede olmak üzere ipotek hakkı tesis etmeye, ipotek takrirlerini kabule, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, ipoteğin vadelerini uzatmaya , yenilemeye, serbest dereceden yararlanma isteminde bulunmaya, lehime teminat ipotekleri tesis ve tesciline, ipotek hakkının dilediği başka taşınmazlar üzerine kaydırılmasını ve tesisini kabule, ipotek karşılığı alacağımı tahsile, borçluyu ibraya, tesis edilmiş ipoteği kısmen veya tamamen kaldırmaya, fek takrirlerini vermeye, bütün bu işlerden dolayı tapu sicil memurluklarında ve yetkili makam ve mercilerde tüm işleri adıma yürütmeye, gerekli belge, sicil, tapu kayıt ve defterleri imzalamaya, mezun ve yetkili olmak üzere MÜNFERİDEN HAREKET ETMEK ÜZERE … tayin ettim.