Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Vekaletname

Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekâletnamelerin,  "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde Türkiye'de vekalet çıkarılacak ise  bizzat noter tarafından veya yurtdışında vekalet çıkarılacak ise bizzat Türk Konsolosluğu tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte şahsen yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir.Söz konusu tastik şerhine 'Apostille Convention(Şerh)'denilmektedir