İpotek Vermek Hakkında Vekaletname

Şirketimiz lehine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallar üzerinde üçüncü kişiler lehine dilediği vade, bedel ve şartlarla, dilediği sıra ve derecede olmak üzere ipotek hakkı tesis etmeye, ipotek takrirlerini kabule, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, ipoteğin vadelerini uzatmaya, yenilemeye, serbest dereceden yararlanma isteminde bulunmaya, lehimize teminat ipotekleri tesis ve tesciline, ipotek hakkının dilediği başka taşınmazlar üzene kaydırılmasını ve tesisini kabule, ipotek karşılığı alacağımıza tahsile, borçluyu ibraya, tesis edilmiş ipoteği kısmen ve tamamen kaldırmaya, fek takrirlerini vermeye, bütün bu işlerden dolayı tapu sicil memurluklarında ve yetkili makam v mercilerde tüm işleri adımıza yürütmeye, gerekli belge, sicil, tapu kayıt ve defterleri imzalamaya, münferiden hareket etmek üzere .. tarafımdan imza edilerek mühürlendi.

VEKALET VERENLER  :