Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Vekaletname

T. C. Hudutları dahilinde vaki ve kain olup bilumum murislerimden irsenve teselsülen diğer vereseler meyanında bana da intikali lazım gelengayrimenkullerin adıma kayıt ve tescillerini yaptırmaya, verasetimi ispat ve veraset senedi almaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete kalb ve hissedarlık esaslarını kabule,tapuları adıma müşterek veyahut müstakil olarak istihsale, her türlü evrak, defter ve sicilatları yazıp imzalamaya, bilumum gayrimenkulleri her ne sebeple olursa olsun adıma intikal ettirmeye, bu işlemleri Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamen takip ve neticelendirmeye, takyidatları kaldırtmaya, her türlü belgeyi elden almaya ve takip etmeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, yukarıda belirtilen konularla ilgili her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, adıma ilgili vergi dairesinden vergi numarası almaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, düzenlenecek bilcümle evrak ve belgelerin tanzim ve imzaya, birlikte veya ayrı ayrı yetkili ve mezun olmak üzere … vekil tayin ettim.