İcra - İflas Hukuku

  • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini
  • Ticari ve  şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi
  • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması
  • Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması
  • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması